Die sichere Wahl

Indura ist Totallieferant von Flanschen und Fittings in verschiedenen Stahlqualitäten sowie Lieferant von Zukaufwaren

Grundlegende Werte und Richtlinien

Code of conduct ist unsere grundlegenden Werte und Richtlinie für ethisches Verhalten bei Betrieb eines Unternehmens in Bezug auf soziale, ethische und umweltmässige Verhältnisse. 

 

​Wir erwarten, dass Mitarbeiter und Lieferanten eingehende Kentnisse ​hiervon haben und die Grundsätze diesbezüglich einhalten. All unsere Kooperationspartner haben unser Code of Conduct einzuhalten um Verantantwortung Umwelt und Menschheit gegenüber zu sichern.

 

1. Introduktion

1.1 Børnearbejde
INDURA forventer, at vores leverandører ikke anvender børnearbejdskraft, som defineret I denne paragraf. Samarbejde vil ophøre med enhver virksomhed, som anvender børnearbejde i produktionen af ethvert produkt. Børn under 18 år skal ikke være ansat til arbejde, som kan udsætte deres helbred for fare. Dette inkluderer også natarbejde.  Børn under 15 år, eller under 14 år i lande specificeret I ILO Konvention 138 må ikke være ansat til arbejde, som kan skade helbred og/eller uddannelse. 

2. INDURAs standarder

2.1 Børnearbejde
INDURA forventer, at vores leverandører ikke anvender børnearbejdskraft, som defineret I denne paragraf. Samarbejde vil ophøre med enhver virksomhed, som anvender børnearbejde i produktionen af ethvert produkt. Børn under 18 år skal ikke være ansat til arbejde, som kan udsætte deres helbred for fare. Dette inkluderer også natarbejde.  Børn under 15 år, eller under 14 år i lande specificeret I ILO Konvention 138 må ikke være ansat til arbejde, som kan skade helbred og/eller uddannelse. 

Samhandelsbetingelser

2.2 Ingen tvangsarbejde og en fair behandling
INDURA forventer at leverandøren ikke er involveret, i eller støtter brugen af, tvangsarbejde, arbejdskraft I forbindelse med straf, slaveri eller arbejdskraft udført mod den frie vilje af medarbejderne. Medarbejderne skal frit kunne forlade deres arbejdsgiver efter egen fri vilje med en rimelig varsel. Derudover forventer INDURA, at medarbejdere hos vores leverandører ikke udsættes for fysisk, seksuel eller psykisk chikane.  

2.3 Ingen diskrimination 
Leverandøren skal ansætte medarbejdere baseret på deres kapacitet som arbejdskraft og færdigheder.  INDURA forventer, at leverandøren respekterer kulturelle forskelle og, at der ikke skal være nogen form for diskrimination baseret på etnisk oprindelse, religion, alder, handicap, køn, civil status, seksuel orientering, medlemskab af fagforening eller politisk tilhørsforhold. 

2.4 Arbejdsmiljø
INDURA forventer, at leverandøren tilbyder passende arbejdsbetingelser til medarbejdere og respekterer nationale og internationale love og regler. Leverandøren skal sikre, at medarbejderne er stillet passende sanitære forhold til rådighed og, at de er sikret et sikkert og sundt arbejdsmiljø herunder, men ikke begrænset til, beskyttelse mod ulykker. 

2.5 Arbejdstid og løn
Arbejdstiden skal være I overensstemmelse med national lovgivning eller nationale standarder. Hvis der ingen lovgivning findes, bør arbejdstiden ikke overstige den arbejdstid, der er fastsat I gældende internationale konventioner.(f.eks. ILO Konventionen nr. 1).  Leverandøren skal opfylde den juridiske minimum eller industriens standarder vedr. løn og goder. Under alle omstændigheder skal leverandøren give en rimelig løn. Fradrag I lønnen som disciplinær straf må ikke finde sted. 

2.6 Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger
INDURA forventer, at leverandøren tillader medarbejderne at tilslutte sig eller danne fagforeninger efter deres eget valg og til at forhandle kollektivt. Repræsentanterne for de ansatte i fagforeningerne må ikke diskrimineres. Hvis disse rettigheder er begrænset af loven skal arbejdsgiveren lette, og under ingen omstændigheder hindre, retten til at organisere sig og forhandlingsretten.

2.7 Privatliv
INDURA forventer, at leverandøren respekterer medarbejdernes privatliv, når der indsamles og lagres information af privat karakter. 

2.8 Korruption og bestikkelse
Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, tolereres, bevidst nydes godt af eller kræves. 

2.9 Miljø
Leverandøren skal opfylde nationale miljøkrav. INDURA forventer også, at leverandøren tilstræber at minimere de negative miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenester gennem ansvarlig forvaltning af sine miljøforhold. Hvis det er relevant, er leverandøren forpligtet til at organisere fremstillingsprocessen, i henhold til kinesisk lovgivning 2003 lov om radioaktivitet, og leverandøren SKAL bekræfte, at produkterne ikke indeholder Kobolt (60)

3. Indberetning og overholdelse

test